Untitled Document
Untitled Document

Lokaliteter - kulturhistorie

Hold musen over numrene

Nongeological sites

No.

Non-geological site

 

N1

Oldtidsvejen The Ancient Road

Oldtidsvejen ses som en langstrakt højrække, der nøje følger Hovedopholdslinjen fra sidste istid.
Der er tale om korridor af vejsystemer fra bondestenalderen op gennem oldtiden fra Vesterhavet til Viborg.  Højrækken består i dag af 560 fredede gravhøje, og dertil kommer kendskab til hen mod 1300 overpløjede. Oldtidsvejen ses som en markant korridor igennem Lemvig, Struer og Holstebro Kommuner, hvor den strækker sig over omtrent 65 km.

N1a

Gravhøje ved Rammedige Barrows at Rammedige

Vest for Rammedige ligger endnu 15 af de omkring 60 gravhøje fra stenalder og bronzealder, der oprindeligt lå i området. De blev opført langs den øst-vestgående oldtidsvej, som stadig kan have været i brug, da Rammedige langt senere blev opført på tværs af den.

N1b

Gravhøje langs Fabjergkirkevej

Barrows along Fabjerg Kirkevej

Langs Fabjerg Kirkevej ligger rigtig mange gravhøje, og her fornemmer man tydeligt, hvordan højene langs Oldtidsvejen ligger som perler på en snor. 9 af geoparkens mange romanske kirker ligger langs Oldtidsvejen og mellem gravhøjene, hvilket Fabjerg Kirke er et eksempel på.

N1c

Mangehøje

På den lille hede ved Mangehøje Plantage ligger 13 fredede gravhøje. Ni af højene blev fredet i 1915 af Det danske Hedeselskab.
Mellem højene og især sydøst for disse er adskillige gamle vejspor i heden. En af Ole Rømers milesten med 1 mil står i kanten af heden. Milestenene er her i Vestjylland opsat i 1780´erne, ca. 100 år efter opsættelsen i resten af landet.

N1d

Døeshøjene

Inden for et forholdsvist lille område ligger hele 27 fredede gravhøje samt 12 overpløjede gravhøje. De mest markante høje er den over 100 m lange høj, Langemette, samt den store høj med det flade plateau, Bredhøj.

N1e

Fem enkeltgrave fra yngre stenalder

Single Grave Barrows at Mejrup Kirkeby

Sjældent at en gruppe af gravhøje fra enkeltgravskulturen findes samlet. Enkeltgravskultur (2800 f. Kr. – 2400 f. Kr.) er en periode i slutningen af bondestenalderen. De små, lave enkeltgravshøje er karakteristiske for Vestjylland,

N1f

Salshøj

Fem fredede gravhøje og flere overpløjede. Skønt højene ser forgravede ud, og Salshøj ligger mere eller mindre skjult mellem træer, udgør højene et markant træk af Oldtidsvejen. Spændende fund fra bronzealderen er indsendt til Nationalmuseet herfra, og flere sagn knytter sig til højene.
Ca. 130 m fra vejkrydset mod Skave står en af de gamle Rømer-milesten.

N2

Rammedige

Rammedige er en forsvarsvold fra jernalderen. Volden, der har været op til 4 m bred og 2 m høj, forløber nord-syd med en bred og dyb grav langs østsiden. Oprindeligt har volden været 2-2,5 km lang, men i dag er der kun bevaret ca. 1650 m af den. Dette stykke er i dag fredet.
Der er opført en rekonsstuktion af volden op opsat informationstavler (Holstebro Museum).

N3

Bovbjerg Fyr
Bovbjerg Lighthouse

Fyret er i dag et aktivt fyr for skibstrafikken i Nordsøen. Det blev tændt første gang 30. december 1877 og har stadig den originale linse fra 1877. Bygningerne tilhører i dag Fonden Bovbjerg Fyr, der med en fondsbestyrelse, en støtteforening og et stort antal frivillige driver en aktiv kulturinstitution med serviceydelser og aktiviteter for de op mod 50.000 årligt besøgende.

N4

Skærum Mølle

Skærum Mill

Skærum Mølle har via beliggenheden ved Lilleåen haft mange forskellige udviklingstrin: Vandmølle, brændevinsbrænderi, et af Vestjyllands betydeligste teglværker og Skærum Andelsmejeri.
Skærum Mølle har siden 1986 været en enestående institution, Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle.
Her findes udstilling om brugsforeningernes første år omkring 1910-15, et teglværksmuseum og ”Huset for Sten og Stjerner”, en teglstensskulptur skabt af kunstneren Per Kirkeby fra 1996. Huset rummer en større sten- og mineralsamling.

N5

Nørre Vosborg

Den mere end 700 år gamle herregård Nørre Vosborg blev grundigt renoveret mellem 2004 og 2008. Det er en af Danmarks bedst dokumenterede herregårde med en tæt forbindelse til områdets lokalhistorie. Herregården er nu et kulturelt samlingssted med hotel, restaurant og kursusfaciliteter.
Det økonomiske grundlag for hovedgården har været de store engarealer i Storådeltaet, der har været grundlag for opfedning af stude. Nørre Vosborg er en ypperlig repræsentant for områdets mange tidligere hovedgårde, der alle har været lokaliseret ved gode græslokaliteter, ”det grønne guld” (ådale, strandenge, stærkt kuperet terræn).  Tidligere lå her et teglværk, der 1882 blev flyttet til Skærum Mølle, hvor det var i drift til 1957.

N6

Ausumgaard

Kun 3 ud af 57 hovedgårde (herregårde) i det Nordvestjylland overlevede godsslagtningerne op mod år 1800 med godset og tilhørende bøndergods samlet. To af disse var Nørre Vosborg og Ausumgård.
Ausumgaard er i dag en større traditionelt drevet gård, hvor der arbejdes hen mod at udvikle et kraftcenter for produktion og udvikling af lokale fødevarer af høj kvalitet.

N7

Stubber Kloster. Studefold

Stubber Monastery and cattle pen

Historisk ruin af det middelalderlige Benediktinerkloster. Nord for findes en bevaret cirkulær dyrefold, sandsynligvis anvendt af overnattende studedrivere. Tæt ved ses hjulspor og hulveje fra et tidligere nord-sydgående vejforløb.
Der er anlagt mærkede vandrestier i det naturskønne område.

N8

Tvis Mølle og Kloster

Tvis Mill and Monastery

Fundamentrester af et stort Cistercienserkloster fra 1163 og en renoveret vandmølle. Klostret havde i middelalderen et klokkestøberi, og der findes i dag klokker herfra i Hjerm, Vejrum og Lomborg kirker. Der har været vandmølle tilknyttet klostret tilbage til 1163.
Holstebro Kommune er i færd med at etablere et nyt naturcenter, Tvis Mølle Naturlaboratorium, rettet både mod skoler og et bredt publikum. Her vil der også blive et geopark formidlingscenter.

N9

Gudum Kloster og Klostermølle

Gudum Monastery and Klostermølle

Navnet Gudum betyder ”gudernes hjem”. Der er udgravet en vikingkeboplads nær kirken, samt fortaget yderligere to vikingetidsudgravninger i området (Holstebro Museum).
Den restaurerede Klostermølles historie er nært knyttet til tidligere klosters historie. Oprindeligt lå klostret (1268, nonnekloster under Benediktinerordenen) et stykke inde i Trælborgdalen (arkæologiske udgravninger 2010). Klostret blev efter en ødelæggende oversvømmelse i 1484 flyttet op til Gudum Kirke, der blev ombygget til den teglstensopførte klosterkirke, der ses nu.
Klostermøllens historie går tilbage til 1400-tallet. 1857 kom møllen i selveje og er stadig i samme slægts eje. Møllen er gennemrenoveret, og en gruppe frivillige har medvirket til, at et nyopført/renoveret mølleværk kunne indvies i 2015. Møllen er centrum for et udbygget stisystem (Kløverstier) opbygget af en aktiv lokalforening.

N10

Åmølle

Åmølle er en fredet, omkring 500 år gammel vandmølle, der efter afsluttet restaurering i 1999 fremstår som en af de mest interessante vandmøller i Danmark. Et af vandhjulenes gangtøj er det eneste intakte eksempel på et gammelt romersk drev i Nordeuropa.
Møllen er renoveret af frivillige og drives ligeledes af frivillige fra et mølleudvalg under Gudum Sogneforening.
Der males mel lørdage og søndage i sommermånederne.
Landskabet omkring møllen er fredet, og der er etableret vandresti til Toftum Bjerge.

N11

Heldum Kirke

Heldum Church

Romansk kvaderstenskirke.
Kirken er uden tårn og med et våbenhus fra 1909.
Den er det nærmeste vi kommer til, hvordan de mange romanske kirker har set ud, da de blev bygget i perioden 1000 - 1250. Klokken i den gamle klokkestabel på vestgavlen er fra sidst i 1200-tallet.

N12

Trans Kirke

Trans Church

Romansk kvaderstenskirke med en enestående beliggenhed - 50 meter fra det frådende Vesterhav. Kirken er oprindeligt bygget midt i sognet, men havet har ædt sig mere end 1 km ind på kirken siden tidlig middelalder.
Der er fundet rester af en tidligere trækirke under kirkegulvet samt en del af den tilhørende kirkegård med adskillige grave.

N13

Søndbjerg Kirke

Søndbjerg Church

Romansk kvaderstenskirke, der som en af ganske få oprindelige stenkirker er bygget med tårn fra starten. Det har været en såkaldt stormandskirke, og som noget enestående findes en runeinskription på en hjørnesokkelsten, der angiver navn på bygherre og bygmester. Der knytter sig sagn og en folkevise om en mordbrand til kirken. Der er arkæologisk vidnesbyrd om en voldsom brand i senmiddelalder. Et jordskælv slog 1745 en revne i koret.

N14

Fousing Kirke

Fousing Church

Romansk kvaderstenskirke med et beskedent sengotisk tårn. Kirkens bygningsmæssige standard viser noget om de ressourcemæssige forskelle på sognene, da kirkerne blev bygget. Her måtte man opgive at bygge færdig med de bekostelige kvadersten – en stor del af nordmuren blev færdiggjort med rå kampesten, men til gengæld har murene noget geologisk set ganske usædvanligt, nemlig mange og store sten af den velkendte norske rhombeporfyr.

N15

Ejsing Kirke

Ejsing Church and Landting

Romansk kvaderstenskirke med imponerende sengotiske tilbygninger, der får kirken til at fremstå som en usædvanlig stor landsbykirke. Indflydelsen fra middelalderborgen og herregården Landting er tydelig, hvor skiftende ejere har sat deres præg på kirken. Godset Landting blev opløst ved ”godsslagtningerne”, men 300 meter sydøst for gården findes et voldsted fra det tidligere borganlæg, hvor der indtil 1853 lå et firefløjet anlæg i to etager.

N16

Staby Kirke
Staby Church

En romansk kvaderstenskirke, der har udsædvanligt rige bygningsdekorationer, især skal apsis her fremhæves. Kirken er en stormandskirke, sandsynligvis bygget af Ribebiskoppen. Ribe stift har fra tidlig middelalder haft store besiddelser i området, hvor de store engområder har været værdifuldt ”studeland”. I den imponerende bygningsudsmykning indgår bånd af rødsten, der rent geologisk må henføres til myremalm.

N17

Naturpark Nissum Fjord

Nissum Fjord Nature Park

Stort naturområde med fjordens forskellige lavtvandsmiljøer, store engområder, marsk samt tangen mellem fjorden og Vesterhavet.
Nissumfjord Netværkets mange frivillige har gennem en årrække skabt et velorganiseret udbud af stier, faciliteter og informationer for natur- og friluftsoplevelser. Inden for naturparkens område ligger tillige Nørre Vosborg, Skærum Mølle og fiskeribyen Thorsminde med Strandingsmuseet.

N18

Kjærgårdsmølle

Den nordlige del af Klosterheden udgør et særligt skovafsnit, Hornet, et velbesøgt, varieret skov- og hedeområde med velorganiserede stier, faciliteter for brugere og ikke mindst Naturskolen.
Dalslugten ved Kjærgårdsmølle har fra gammel tid været et vigtigt overgangssted for hovedvejsforløbet fra Holstebro til Oddesund samt for lokale vejforløb, hvilket i dag ses i de mange hulveje og hjulspor på heden. Information på stedet: Holstebro Museum.

N19

Klosterheden

Klosterhede og Kronhede plantager udgør Danmarks tredjestørste skov med oprindelse i statens opkøb af hedearealer til skovrejsning i 1880-erne. Den oprindelige tætte nåletræsskov ændrer gradvis karakter til blandet skov og naturskov. Skoven drives nu uden sprøjtning og gødskning. Der findes større hedearealer og ådale. Flynderå-systemet er Natura 2000 område. 1999 blev der med succes udsat 18 bævere. 2012 var bestanden på ca. 152.
Der er anlagt omfattende vandre- , ride- og cykelstier, og desuden findes her  hundeskov, skovlegepladser, bålpladser og mulighed for primitiv overnatning.

N20

Rom Flyveplads og 2. Verdenskrig

Rom Airfield and World War II

Under 2. Verdenskrig byggede tyskerne en flyveplads med hangarer for jagerfly på hedesletten syd for Lemvig.  I området findes flere bunkersanlæg, blandt andet et hospital. Efter krigen blev der på flyvepladsens areal etableret en flygtningelejr for op til 9.000 tyske flygtninge fra Østpreussen. Sitet er en del af de historiske minder om 2. Verdenskrig i geoparken.

N21

Stråsø Plantage

Stråsø Plantation

Stråsø Plantage dækker et større område med plantager samt hederne Nørre Vosborg Hede, Sønder Vosborg Hede og Sandfær Hede. Området afgrænses mod øst af den mæandrerende Lilleå.
I 1891 begyndte den danske stat at købe jord i dette område for ved træplantning at reducere sandflugten og for at producere tømmer til regionen. Plantagen blev gradvist udvidet frem til 1940-1942. En del af området er udpeget Natura 2000 med heder, indlandsklitter, morbær og egekrat.

N22

Sir Lyngbjerg

Sir Lyngbjerge er et mindre, men stærkt kuperet skovområde med høj naturskøn værdi og med en lang historie som et sted for offentlige møder, fester og debatter om demokrati og frihed, der har samlet tusindvis af mennesker. Området har en historisk rute med otte mindesten rejst over en periode på 100 år fejrer begivenheder af national betydning, kongelige personer og folk af stor lokal betydning.
Stedets interessante geologi behandles i geosite nr. 26.

N23

Møborg Bavnehøj

Møborg Bavnehøj er en af mange højdepunkter i Geopark Vestjylland hvorfra der er en glimrende udsigt over det omkringliggende landskab. Fra bavnehøjen får men et fortrinligt indtryk af, hvordan en bakkeø rejser sig i det flade smeltevandslandskab omkring.
Systemet af bavnehøje, højtliggende steder hvor man i krigstider tændte bål for at varsle, går tilbage til vikingetiden og blev sidst anvendt i 1848-51 krigen. Der er 11 navngivne bavnehøje i geoparken.

N24

Hygum Bakke

Hygum Hill

Bakkedrag med adskillige gravhøje og skjulte bunkersanlæg fra 2. verdenskrig, der blev kamufleret som gravhøje. Udsigtshøjen med informationstavle er i virkeligheden Thyborøns gamle vandtårn.
Der er en overvældende udsigt over både det vestlige limfjordsområde og det meste af Lemvig-Bovbjerg landet.
Stedet ligger inden for det geologiske site om grundvand (Kildeplads Engbjerg), og der vil her tilknyttes et bredere geopark informationscenter. 

N25

N25 Lemvig købstad

Lemvig Market Town

Lemvig er et fint eksempel  på den middelalderlige fjordkøbstad, hvor de tre hovedbetingelser har været til stede: En beskyttet havn, et frugtbart opland til bymarkerne og handelsveje (drivvejen fra Thy over Harboøre Tange til Holstebro).

N26

Holstebro købstad

Holstebro Market Town

Et repræsentativt eksempel på den middelalderlige indlandskøbstad opstået ved et overgangssted (Storå) og hvor flere handels- og drivveje mødes. Holstebro har siden middelalderen været en vigtig markedsby med et meget stort opland.

N27

Struer købstad

Struer Market Town

Fra gruset strandbred til driftig købstad på 50 år. Struer er eksemplet på det moderne bysamfund opstået som følge af industrialiseringen og ikke mindst den ekspanderende landbrugseksport op gennem 1800-tallet. Byen er på kort tid bogstaveligt bygget op omkring et teglværk, der leverede de røde mursten. Struer blev købstad 1917.

N28

Thyborøn

Thyborøn og det omkringliggende landskab på Harboøre Tange vidner om kystens dynamiske kræfter og menneskers forsøg på at tæmme disse. Dette er et glimrende eksempel på et "ingeniørlandskab", der startede med anlæggelse af en fiskerihavn 1915-18.
Thyborøn er også hjemsted for tre informationscentre om kystlandskabets dannelse, natur og kulturhistorie.

N29

Oddesund

Oddesund har altid været et vigtigt, og farligt, færgested på handels- og drivvejen fra Thy til Thisted. Efter gennembruddet af Aggertangen 1824 gik al trafikken fra Thy over Oddesund. Indtil 1883 foregik overfarten med primitive rofærger. I 1883 blev jernbanen ført fra Struer til Oddesund og videre fra Oddesund Nord til Thisted. Der blev samtidig indsat dampfærge som det andet sted i Danmark efter Lillebælt.
Der er flere kulturhistoriske spor af aktiviteter og begivenheder: Færgefarten, brobyggeriet 1938, fiskeriet og ikke mindst tyskernes kraftige befæstning af broen under 2. Verdenskrig.

N30

Jegindø Havn

Jegindø harbour

Limfjordsfiskeriets historie afspejles i havnen, der blev bygget 1939.
Efter katastrofen på Harboøretange i 1893 flyttede mange harboørefiskere til Jegindø. Inden havnen blev bygget var der næsten 100 fiskere på øen. Jegindø Havn havde i flere årtier frem til 1900-erne landets største åleauktion. "Æ Fjywerhus" er et lille museum om fjordfiskeriet indrettet i et af fjordens karakteristiske gamle garnhuse. Både museet og fartøjer i havnen viser udviklingen fra Limfjordens karakteristiske sjægt over det motoriserede ”penalhus” til de moderne muslingeskrabere og specialfartøjer for muslingeliner.

N31

Sevel Kalkværk (Lime-works)

I den sydlige ende af kalkgravene ligger rester af kalkværket, der frem til 1957 producerede bygningskalk.
Bevarede ruiner af potovne og en ringovn bliver sikrede og renoverede af en lokalforening "Sevel kalkværks venner". Der arbejdes på at gøre stedet til formidlingssted for geoparkens 3 kalkgrave.
Kalkgraven og ådalen ned mod Stubbergård Sø er et fredet naturområde med stiforløb og informationer.

N32

Hjem kalkmine

Hjerm Limestone Mine

Kalkgraven med minen er både et geologisk, kulturhistorisk og nutidigt fødevaremæssigt interessant sted. Dertil kommer naturværdier i form af et beskyttet kalkoverdrev samt en flagermuskoloni.
Det geologiske er beskrevet i geosite nr. 44. Kulturhistorisk handler det om landboreformernes og hedeopdyrkningens behov for jordbrugskalk og ikke mindst industrialiseringens behov for bygningskalk (mørtel). I dag fungerer en del af kalkminen som modningssted for økologisk ost, Thise Mejeris grubeost.

N33

Høfde 1 ved Ferring

The groynes at Ferring

Danmarks første høfde blev bygget her i 1875, og dette blev starten på Vandbygningsvæsenets virke for sikring af de danske kyster (nu Kystdirektoratet).  Det gjaldt i første omgang om at sikre Harboøre Tange (høfde 1-59) og efterfølgende i 1909 Bovbjerg Klint (høfde A-F).
Mindesten for ingeniør C.F. Grove, der også medvirkede ved opførelsen af Bovbjerg Fyr 1877.

N34

Flyvholm redningsstation

Flyvholm Sea Rescue Station

Den jyske vestkyst har været en af verdens farligste kyster at besejle, hvor vind og strøm har ført til utallige forlis gennem tiderne. Det er ikke uden grund, at kysten har fået navnet ”Jernkysten”. Indtil 1847 var skibe og søfolk overladt til sig selv ved forlis eller stranding, men dette år etablerede man Flyvholm Redningsstation, og det blev starten på det nationale redningsvæsen.

N35

Stenaldeboplads på havbunden

Submarine Stoneage settlements

De ældste fund af stenalderbopladser i området er gjort på havbunden ud for vestkysten. Disse fund tjener til at understrege de dramatiske ændringer i landskabet, der har fundet sted siden den sidste istid. Der er et stort marinearkæologisk potentiale på havbunden, som hører under Holstebro Museums arkæologiske ansvarsområde.

N36

HMS St. George og HMS Defence
HMS St. George and HMS Defence

Mindesmærke over de druknede ved forlisene 1811. Marinearkæologiske fund af international betydning fra den største strandingskatastrofe på den jyske vestkyst, da to Engelske skibe af linjen i 1811 strandede ud for Thorsminde og 1408 druknede. Historien om denne tragiske begivenhed bliver fortalt på Strandingsmuseet i Thorsminde (genåbner i 2017).

N37

St. Mauritius helligkilde

St. Mauritii spring

Helligkilde med historie tilbage til middelalderen. Kilden har været knyttet til Odby kirke, hvis skytshelgen er St. Mauritius. Meget besøgt gennem 1700-tallet fra nær og fjern.
Sankt Hans nat har kilden en særlig kraft og  helbredende virkning.
I 2010 er kilden på istandsat i et samarbejde mellem Struer Kommune og Egnshistorisk forening for Thyholm og Jegindø.

N38

Sønder Lem Vig

Sønderlem Vig and Geddal Tidal Meadows

Mislykket landindvindingsforsøg fra 1881, hvor formålet var at give dyrkbar landbrugsjord. Området, der også omfatter Geddal Enge, er et værdifuldt naturområde med Natura 2000-status og en eventuel kommende naturpark. Der findes et overordentligt rigt fugleliv.

N39

Odby landsby

Odby village

Syd for Limfjorden fandtes ikke egentlige landsbyer med landsbyfællesskab. Det gjorde der derimod i Thy, Mors og Vendsyssel, hvor det middelalderlige dyrkningssystem, græsmarksbrug med alsæd, eksisterede helt frem til udskiftningen i beyndelsen af 1800-tallet. Systemet er identisk med det, der eksisterede i Skotland, Nordengland og Wales.

N40

Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord, Agerø.

Natura 2000 site no. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord and Agerø

Natura 2000 område 28.
Det største sammenhængende naturområde i Naturparken af international interesse. Omkring 85% af området er marint. I området findes både repræsentative og eksemplariske eksempler på næsten samtlige de kysttyper, der findes i Danmark. En stor del af området er tillige udpeget som kystområde af national interesse (NK 87).
Her findes mange rekreative og formidlingsmæssige værdier.

N41

Hjelm Hede, Flyndersø, Stubbergård Sø

Part of Natura2000 site no. 41 Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergaard Sø

Del af Natura 2000 område 41.
De mange dødishuller præger landskabet, og selve søerne er store dødishuller i tunneldalen. Landskabet er meget varieret med de to hedeområder, Hjelm Hede og Hjerl Hede, hvor der findes et veludbygget system af vandrestier med informationer.
På Hjerl Hede ligger frilandsmuseet af samme navn, hvor der udover den mange museale bygninger er en omfattende aktivitet med levendegørelser og håndhævelse af de gamle håndværk.

N42

Skånsø og Tranemose

Natura2000 site no. 61: Skånsø and Tranemose

Natura 2000 område. Området rummer flere "rene" naturmiljøer, der søges bevarede. Skånsø er en lobeliasø, desuden findes her forskellige hedetyper, eng og højmose.

N43

Venø og Venøsund

Natura2000 site no. 62 Venø and Venøsund

Natura 2000 site no. 62
Nordspidsen af Venø, Nørskov Vig, er en lukket oddedannelse (vinkelforland) der omkranser en større strandsø. Her findes et rigt strandfugleliv (vildt- og fuglereservat). Der findes værdifulde stenrev med varieret bundfauna omkring vinkelforlandet.
Venø Tap er tilholdssted for sæler.

N44

Husby Sø

Natura2000 site no. 72 Husby Sø

Del af Natura 2000 område 72.
Husby Sø er en lavvandet sø beliggende på gammelt marint forland syd for Nissum Fjord. Oprindeligt indgik den i en lavtvandsforbindelse mellem Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord. Tidligere landindvindingforsøg og inddigning har skabt den nuværende sø. Drænvand fra opliggende landbrugsarealer har tilført den ellers næringsfattige sø større mængder næringsstoffer, og søen fremstår nu som en af Danmarks mest artsrige søer.

N45

Husby Klitplantage

Northern part of Natura2000 site no. 74: Husby Klit

Del af Natura 2000 område 74.
Langs kysten findes aktive kystklitter, men også gamle klitområder i baglandet, hvor der ses veludviklede parabelklitter.
Husby Klitplantage har historisk værdi, da der her tidligt blev sat ind fra statens side med en klitplantør. Husby kirke (3 km fra kysten) var truet af vandrende klitter!

N46

Sandbanker ud for Thyborøn

Natura2000 site no. 219 Sand banks off the coast from Thyborøn

Natura 2000 område 219.

Natura 2000 område 219.
Dette Natura 2000-områder er specielt udpeget for naturtypen ”1110 sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand" og ligger i Nordsøen cirka 10 km vest for Limfjordens udmunding. Sandbankerne består overvejende af 3-4 adskilte sandbanker med leret sediment imellem og en dybdemæssig udbredelse på 16-20 meter.

Målsætningen er at bevare og beskytte den særlige fauna, der udgøres af sandbundslevende fisk, børsteorme, krebsdyr mv. Sandsynligvis et vigtigt fødesøgningsområde for spættet sæl.

N47

Sandbanker ud for Thorsminde

Natura2000 site no. 220 Sand banks off the coast from Thorsminde

Natura 2000 område 220.

Området er udpeget som habitatområde for at beskytte den marine naturtype ”1110 sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand". Området ligger i Nordsøen knap 2 km vest for Nissum Fjord og består af flere adskilte sandbanker på cirka 10 -20 meters vanddybde og udgør et areal på godt 20 km².

N48

Thyborøn Stenvolde

Natura2000 site no. 247 Thyborøn Stenvolde

Natura 2000 område 247.

Dette Natura 2000-område er specielt udpeget for naturtypen rev med målsætning om en generel sikring og forbedring af områdets naturværdier. Thyborøn Stenvolde ligger ca. 20 km vest for Thyborøn. I det 7.800 hektar store område findes en række huledannende stenrev, som ligger dybt og rejser sig stejlt over den omkringliggende bund. Mellem revene er der spredte stenforekomster. Områdets dybde varierer fra 25-40 m, men de opragende stentoppe kan hæve sig op mod 8 m over den omkringliggende bund. Artssammensætningen varierer, men består overordnet set af: bladmosdyr, trekantorm, dødningehåndkoral, slangestjerner, pigget og alm. søstjerne, sort hummer, stort søpindsvin, kolonidannende polypdyr og taskekrabbe samt fiskene kutlinger, havkarusser, torsk og rødspætte.