Untitled Document
Untitled Document

Om geoparker

 


Hvad er Geopark Vestjylland?

Geoparker har til formål at formidle historien om jordens dannelse og den natur og kulturhistorie, der er en følge af geologiske processer. Samtidig er en geopark en lokal initiativtager og medvirker til at skabe lokal udvikling og identitet gennem formidling, udvikling af partnerskaber med lokale virksomheder, undervisning og gennemførelse af projekter, der understøtter bæredygtig turisme. På en lang række punkter kan geoparker således sammenlignes med nationalparker.

Geoparker er et forholdsvist nyt begreb i Danmark, hvor den første og hidtil eneste internationalt anerkendte geopark i Odsherred blev indviet i 2014. Internationalt har geoparkerne siden 2000 været organiseret i European Geoparks Network og Global Geoparks Network. UNESCO har i flere år understøttet arbejdet med etablering af geoparker og fra november 2015 blev geoparkerne et officielt program under UNESCO under betegnelsen UNESCO Global Geoparks på linje med Verdensarvsprogrammet, som kendes fra en lang række seværdigheder i Danmark og på verdensplan. På verdensplan findes der 120 globale geoparker, hvoraf de 69 ligger i Europa, og af de resterende 51 er de 33 placeret i Kina.

Med oprettelsen af Geopark Vestjylland ønsker Lemvig, Struer og Holstebro kommuner at sætte fokus på de store værdier og oplevelser, som landskabet naturen og kulturhistorien i området rummer. Geoparken skal i tæt samarbejde med geoparkens mange aktører bidrage til at fortælle historierne om, hvordan landskabet er opstået, hvordan det har skabt spændende og enestående natur og hvordan mennesker har levet med og i disse rammer. Rent geografisk omfatter geoparken alle tre kommuner, en del af istidslandskabet under havet ud til Jyske Rev samt en del af den Vestlige Limfjord med et samlet areal på ca. 4.800 km2 og godt 100.000 indbyggere.


UNESCO Globale Geoparker

UNESCO Globale Geoparker er enkeltstående og sammenhængende områder, hvor steder af international geologisk betydning forvaltes med henblik på beskyttelse, undervisning og bæredygtig udvikling. En UNESCO Global Geopark skaber gennem sin geologiske, kultur- og naturhistoriske arv øget forståelse for og opmærksomhed om en række af de store udfordringer vores samfund står overfor. Det drejer sig bl.a. om bæredygtig udnyttelse af jordens ressourcer, imødegåelse af effekterne af klimaændringer og formindskelse af effekterne af naturkatastrofer. Ved at skabe øget opmærksomhed om betydningen af et områdes geologiske historie og samfundsmæssige betydning i nutiden, vil UNESCO Globale Geoparker tilføre lokalbefolkningen en følelse af stolthed over deres region og styrke deres lokale identitet. Skabelse af nye innovative virksomheder, nye arbejdspladser and uddannelse stimuleres gennem indtægter fra geoturisme samtidig med at områdernes geologiske ressourcer beskyttes.

For at blive godkendt som UNESCO Global Geopark skal et givet område leve op til nogle formelle krav og skal bl.a. have fungeret som en geopark i minimum et år før indsendelse af en ansøgning. Godkendte geoparker skal endvidere vurderes hvert 4. år for at sikre, at de fortsat lever op til UNESCOs krav.

Fra en ansøgning indsendes til der foreligger en endelig godkendelse går der minimum 1,5 år. Geopark Vestjylland har indsendt ansøgning om godkendelse den 30. november 2016 og vil således tidligst kunne forventes at blive godkendt i foråret 2018.
Global Geopark Networks - UNESCO

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfattende ansøgning og kvalificering

Med det klare mål at blive optaget på listen over UNESCO Global Geoparks i foråret 2018 eller 2019 er der meget, der skal nås. For at kvalificere Geopark Vestjylland er der lavet en omfattende ansøgning, hvor der redegøres for geoparkens værdier indenfor geologi og landskab, natur og kulturhistorie. Der er endvidere taget fat på at formidle området og skabe gode rammer for friluftslivet samtidig med at lokal erhvervsudvikling understøttes.

En række frivillige geologer med stor viden om de geologiske værdier i hele geoparkens område har udvalgt og beskrevet de særlige steder – såkaldte geosites – som indgår i ansøgningen. Listen omfatter 48 forskellige steder. Det er samtidig disse geosites, der skal danne ramme om mange af geoparkens fortællinger om landskabet, naturen og de mennesker der har boet og virket her gennem tiderne. Afdelingen for Geoscience under Århus Universitet har understøttet udpegningen af geosites og bidraget til beskrivelsen af geoparkens grundlæggende værdier i ansøgningen.

For at flest mulige kan opleve de mange spændende steder skal de være tilgængelige. Geoparken medvirker derfor allerede fra 2016 til at forbedre adgangsforhold og faciliteter i landskabet. Det vil ske både ved at etablere nye faciliteter og ved at forbedre eksisterende stier, ruter og skilte i frivilligt samarbejde med lodsejere og øvrige samarbejdspartnere. Samtidig vil der blive lavet nye informationsmaterialer med vandretursfoldere, cykelkort og oversigter over maritime oplevelsesmuligheder. Noget vil blive på digital form og andet vil blive trykte udgaver.

Geoparken er startet på initiativ af John Clausen fra Danmarks Naturfredningsforening i Lemvig i 2011, og hviler i høj grad på samarbejdet med de mange frivillige i de tre kommuner. Dette samarbejde skal udbygges og plejes i de kommende år med gennemførelse af særlige arrangementer for de frivillige og tilbud om træning og erfaringsudveksling med andre ligesindede. Samtidig er det hensigten at kunne tilbyde bistand til at lave projektansøgninger og eventuelt indgå i samarbejde om gennemførelse af konkrete projekter. Dette er beskrevet i geoparkens nye Frivilligstrategi og udmøntet i 27 samarbejdserklæringer med lokale foreninger og organisationer.

En særlig samarbejdspartner for geoparken er Naturstyrelsen, der er lodsejer på mange af de vigtige geosites og som i forvejen tilbyder en bred vifte af friluftsaktiviteter og formidling. Af andre vigtige samarbejdspartnere vil der være turistorganisationer, producenter, restauranter, overnatningssteder, formidlingscentre, kunstnere og turoperatører m. fl. som geoparken ønsker at støtte gennem et partnerskab, som det bl.a. også kendes fra de danske nationalparker. Gennem partnerskabet vil der blive adgang til at udvikle og markedsføre særlige geoparkprodukter. Det vil også være hensigten at fremme samarbejdet mellem forskellige typer af partnere for at skabe nye oplevelser og dermed understøtte lokaludvikling.

Et meget vigtigt indsatsområde bliver undervisning og forskning. UNESCO er FN’s organisation for netop disse to emner. Vi er indenfor geoparken så heldige at have en mangfoldighed af undervisningsinstitutioner og i samarbejde med dem ønsker vi at udvikle et undervisningsprogram, som tilpasses forskellige målgrupper, og hvor der udvikles undervisningsmaterialer og tilbydes kurser.

Ingen undervisning uden viden og det vil derfor også være en opgave for geoparken at bidrage til at der kan startes nye forskningsprojekter, og at viden fra disse bliver gjort tilgængelig for et bredere publikum.

Der er således mange opgaver at tage fat på i de kommende år, og der fokuseres i 2016 og 2017 på tiltag, der bidrager mest muligt til at understøtte ansøgningen om optagelse på UNESCOs liste over Global Geoparks. Der vil endvidere blive søgt samarbejde med fonde om at tilvejebringe yderligere midler til at gennemføre en lang række af de ønskede projekter.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 globale geoparker (september 2015)