Untitled Document
Untitled Document

 

Velkommen til Geopark Vestjylland

(midlertidig hjemmeside)

 

 

 

Geopark Vestjylland

Geoparken omfatter Lemvig, Holstebro og Struer kommuner samt spændende landskaber under vandets overflade i dele af Limfjorden og Nordsøen ud til Jyske Rev
– et samlet område på i alt 4.759 km2Denne hjemmeside er lavet i forbindelse med opstarten af Geopark Vestjylland og vil i starten af 2017 blive afløst af en helt ny hjemmeside med yderligere information og funktioner.

Geopark Vestjylland er finansieret af Lemvig, Struer og Holstebro kommuner med støtte fra LAG Struer-Holstebro, LAG Lemvig – Ringkøbing-Skjern og Region Midt. Der er desuden opnået støtte til en række konkrete projekter som vil blive nærmere beskrevet på den nye hjemmeside.


Vestjylland og den vestlige del af Limfjorden

Vestjylland og den vestlige del af Limfjorden udgør et område af Danmark, hvor landskaberne er storladne, rigt varierede og repræsentative for det danske landskabs tilblivelseshistorie, nemlig det landskab, som istiderne efterlod. Læs mere ...

Hovedparten af de landskabstyper, der er udviklet efter istiden, er her rigt repræsenterede, ikke mindst kystlandskaberne, lige fra den barske vesterhavskyst til Limfjordens mangeartede kystlandskaber. Her er frodige morænelandskaber og sandede heder. Plantager og store, åbne vidder. Småbakkede landskaber veksler med store bakker. Her er hedesletter og bakkeøer, tørre og våde landskaber - og så er her masser af strande. 50 km vesterhavsstrand og 175 km fjordstrande! Som grundlag for ansøgningen til UNESCO om at blive Global Geopark har vi udpeget 48 såkaldte geosites, dvs. steder der fortæller om landskabets tilblivelse. Du kan se disse geosites under fanen lokaliteter her

... mindre.

Aktuelt

Ansøgning til UNESCO

Geoparken har den 30. november 2016 søgt om at blive godkendt som UNESCO Global Geopark. Ansøgningen, der er lavet på engelsk kan hentes fra linket herunder.

UNESCO vil i de kommende måneder vurdere ansøgningen nærmere og bl.a. tage stilling til, om vi er så langt i etableringen af geoparken, at der vil blive gennemført en bedømmelse af to internationale eksperter allerede i sommeren 2017.

En endelig godkendelse vil tidligst kunne foreligge i foråret 2018. Man kan læse meget mere om, hvad en geopark er under fanen GEOPARK (laves evt. som link til side 2)

Læs ansøgningen:
Geopark West Jutland Main Application
Geopark West Jutland Annex 1
Geopark West Jutland Annex 2
Geopark West Jutland Annex 3
Geopark_West_Jutland-Annex_4_Large_Scale_Map_FINAL
Geopark West Jutland Annex 5


Links

 

UNESCO Global Geoparks

European Geoparks Network

Global Geoparks Network

Geopark Odsherred

Geopark Magma - Norge

Gea Norvegica Geopark - Norge

Geopark Rouka - Finland

Nissum Fjord Netværket
Google Earth

 

Enjoy Limfjorden

Visitnordvestjylland

Visitholstebro

 

LAG Struer-Holstebro

LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern

Naturstyrelsen Vestjylland

Kystdirektoratet

Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle

Nordvestjysk Fjordkultur

Naturrum Thyborøn

Bovbjerg Fyr

Oddesundprojektet


Museer m.m.

Lemvig Museum

Struer Museum

Holstebro Museum
Fortiden set fra luften (Holstebro Museum)

Hjerl Hede

Strandingsmuseum St. George

Thyholm Egnsmuseum

Kystcentret Thyborøn

Limfjordsmuseernes Samvirke

Æ Fywerhus

Jyllandsakvariet

Sea War Museum

Sevel Kalkværk

 

 


 

 

 


 

 

 

Hovedopholdslinjen og den glaciale landskabsserie

Noget helt specielt i områdets landskab er Hovedopholdslinjen, den ”grænselinje” der blev trukket i sidste istid for, hvor langt gletsjerne nåede på den lange vej fra Norge og Mellemsverige før de smeltede. Læs mere ...

Det er meget forskellige landskabstyper, der forekommer på hver side af denne grænse. Bagved blev der afleveret bakkede landskaber med ler og sandet ler – og masser af sten i alle størrelser. Foran væltede store smeltevandsfloder fra tunneldalene og gletsjerportene ud gennem århundreder og aflejrede kolossale mængder sten, grus og sand - hedesletten. Denne landskabsgrænse strækker sig gennem de tre kommuner. Hele landskabskomplekset omkring en sådan israndslinje kaldes ”den glaciale landskabsserie” (fra latin: glacialis, der betyder frossen).

... mindre.

 

 

 

Bovbjergklinten og den glaciale landskabsserie

Som noget helt enestående i Danmark (og sandsynligvis i verden) kan et snit gennem en sådan glacial landskabsserie ses i klinten ved Bovbjerg, hvor havet har ædt sig inde i landet.
Over en strækning på ca. 6 km kan man ”under overfladen” følge både dynamikken og resultatet af gletsjernes aktivitet over en flere tusindårig periode.

Bovbjergklinten er udpeget som internationalt GeoSite.

Over en strækning på ca. 6 km kan man ”under overfladen” følge både virkningen og resultatet af gletsjernes tusindårige kommen nordfra og afsmeltning her, hvor klimaet var for varmt. Bovbjergklinten er udpeget som geosite og hermed sat ind i europæisk sammnehæng.

... mindre.

 

 

 

Den glaciale landskabsserie

De glaciale landskaber er de mange forskellige landskabstyper, som isen efterlod sig, da den var smeltet bort. Modellen for den glaciale landskabsserie er netop en model, men hvordan tager istidslandskaberne sig ud i virkeligheden?
Stort set alle de glaciale landskabstyper findes i geoparken, endda i flere varianter (geodiversitet). 28 af de udpegede geosites er eksempler på disse landskabstyper og deres forskelligheder.

Over en strækning på ca. 6 km kan man ”under overfladen” følge både virkningen og resultatet af gletsjernes tusindårige kommen nordfra og afsmeltning her, hvor klimaet var for varmt. Bovbjergklinten er udpeget som geosite og hermed sat ind i europæisk sammnehæng.

... mindre.

Kulturhistorien


Oldtidsvejen - Hulveje ved kjærgårdsmølle, Struer

For 12.000 år siden blev klimaet varmere, og for 11.000 år siden var isen smeltet væk fra Danmark. I nogle århundreder var her dog koldt, nærmest arktisk. Men snart bredte planter sig, laver, dværgpil og lignende, og med planterne fulgte dyr, fx rener, og efter dem kom jægere, senere agerbrugere, - der blev menneskelig aktivitet i det danske landskab, og her starter kulturhistorien. Læs mere ...

Ikke-geologiske sites

Der er nøje sammenhæng mellem landskabet (geologien) og den måde vore forfædre gennem tiderne har indrettet sig på. Der er sket udvikling, - nye teknikker, nye redskaber, nye afgrøder og nye skikke. Men gennem alle tider er det landskabet og naturen der har givet mulighederne og sat grænserne. Fra de første jægere, de første agerbrugere, vikingebonden og fæstebonden og helt frem til industrialiseringens indtog.

De mange og forskelligartede landskabstyper i området har også givet forskellige måder at indrette sig på. På Thyholm har eksisteret landsbyer med op til 20 gårde i kontrast til hedens spredt beliggende gårde, hvor det var nødvendigt at råde over flere hundrede tønder land for at overleve. De mange ådale, de store hævede havbundsflader og strandengene gav mulighed for opdræt af stude i stor målestok. Langs kysterne kunne landbruget suppleres med fiskeri.

Af særlig interesse skal nævnes ”Oldtidsvejen”, der er et skoleeksempel på koblingen mellem geologien og kulturhistorien. Gennem området løber et bånd af bronzealderhøje, der naturligvis indikerer, at der her har været større koncentration af bosættelser i bronzealderen, men det vides også, at rækken af høje markerer et vejsystem fra Viborgområdet til Vesterhavet. Rækken af gravhøje følger nøje Hovedopholdslinjen, og ud over, at bronzealderfolket har haft en forkærlighed for højtliggende land, er den geologiske forklaring ganske enkelt, at jordbunden omkring israndslinjen består af lette, sandede jorde, som kunne bearbejdes med datidens simple plov, arden. Den kunne ikke klare tung lerjord. Det højtliggende land var endvidere ideelt at bevæge sig over, især med vogne, da der ikke var åer og sumpede områder, der kunne være vanskelige at passere.

Af kulturhistorisker emner, der kan knyttes til landskabet og geologien kan i øvrigt nævnes:
- Kvaderstenskirker
- Studedrift
- Færgefart
- Teglværker
- Kalkgrave og kalkværker
- Hedebønder
- Vejsystemer
- Skudefart og ladepladser

Som grundlag for ansøgningen til UNESCO om at bliver Global Geopark har vi også udpeget 48 såkaldte ikke-geologiske sites, dvs. steder der fortæller om geoparkens kulturhostorie, natur og særlige karakter med tilknytning til landskabet. Du kan læse mere om disse steder under fanen "LOKALITETER".

... mindre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturen


Hellerød kær

Geoparkens rige natur er i høj grad blevet til i forlængelse af de processer, som har formet landskabet og som fortsat ændrer det. Mennesket har også spillet en væsentlig rolle for udformningen af naturen med rydning af skov, opdyrkning, påvirkning af klima, landvinding og råstofudnyttelse.

Gennem naturforvaltning med genopretning, pleje og udsætning af eksempelvis bæver sker der også en indsats for at fremme naturindholdet i landskabet. Geoparken rummer eksempler på næsten alle de danske kysttyper, og tre store sammenhængende kystlandlandskaber langs vestkysten, mellem Lem Vig og Nissum Fjord samt i Limfjorden er udpeget som kystområder af national interesse.

Der er ved at blive etableret naturparker ved Nissum Fjord og omkring Flynder Sø – Sønderlem Vig, hvor frivillige kræfter i samarbejde med kommunerne gør en stor indsats for at skabe oplevelsesmuligheder. De store hede- og plantagearealer og de markante å-dale rummer ligeledes store naturoplevelser med bl.a. stedet for genindførelsen af bæver, en meget stor bestand af Danmarks største landlevende pattedyr, kronvildtet, mange laks til glæde for især lystfiskere samt store mængder af fugle på træk.

En væsentlig del af geoparkens natur er beskyttet gennem forskellige ordninger. Der indgår således 13 områder, der er udpeget og beskyttet som Natura 2000-områder, i geoparken. Endvidere er der 5 natur- og vildtreservater samt mange fredninger og beskyttede naturtyper i øvrigt. Naturområder indgår som en del af de ikke-geologiske steder (non-geological sites) i ansøgningen til UNESCO.

. Læs mere ...

 

Begrebet natur er meget rummeligt. Det rækker lige fra den umiddelbare naturoplevelse på skovturen, strandturen eller fra bilruden til natur- og miljøfolkenes bestræbelser på at bevare og genskabe.

Naturoplevelse er ikke en målbar størrelse, men den er lige værdifuld, hvad enten det gælder den umiddelbare nydelse ved turen langs stranden eller biologens opdagelse af en sjælden plante.

Naturen er noget man går ud i, - på tur, på opdagelse, på motion, på rekreation, på jagt, på …

Naturen er også noget man går op i. Den skal passes på, genoprettes, holdes øje med, kæmpes for. For nogen er den i vejen.

Der er mange forskelligartede interesser knyttet til naturen – også modsatrettede. Der er økonomi på spil. Der er følelser og holdninger indblandet. Der er ukendskab og videnskab. Der er politik.

En geopark skal forholde sig til alt dette i sit virke. Det er erklæret, at en geopark skal arbejde for bæredygtig udvikling og brug af naturen. Geoparken skal arbejde for naturen, men også for en bæredygtig brug af naturen. Et af geoparkens mål er vækst i lokalsamfundet, hvilket blandt andet vil sige udvikling af turismen som erhverv.

Det er naturen i vores område, der sælger! Potentialet er stort, men værdierne skal vægtes og styres.

... mindre.

 

Friluftsliv


Holstebro Kommune

Geopark Vestjylland rummer mange muligheder for et aktivt friluftsliv både til lands og til vands. Geopark Vestjylland samarbejder med en lang række partnere om at synliggøre og forbedre disse muligheder. Der er bl.a. lavet et samarbejde med Friluftsguiden om at vise de mange forskellige ruter, stier og oplevelsespunkter på www.friluftsguiden.dk. Siden vil løbende blive opdateret og integreret i geoparkens nye hjemmeside, men man kan allerede nu finde mange af de eksisterende tilbud. Naturstyrelsen tilbyder også mange faciliteter, ruter, stier og information på deres arealer, som kan findes via www.udinaturen.dk. Geoparken vil desuden bidrage til at udvikle og formidle guidede ture og oplevelsespakker. En række af disse kan allerede nu findes via Enjoy Limfjorden, Visitholstebro og Visitnordvestjylland eller på www.naturspot.nu.

Mere tekst

... mindre.

 

Turisme


Kystcentret Thyborøn

Et af formålene med oprettelsen af en geopark er at understøtte udviklingen af bæredygtig turisme, dvs. turisme der bidrager til lokal udvikling og samtidig tager hensyn til områdets natur- og kulturværdier. Geopark Vestjylland har fra starten samarbejdet med turistorganisationerne i Lemvig, Struer og Holstebro og med Enjoy Limfjorden. Der er blandt andet fokus at skabe sammenhængende oplevelsestilbud, hvor lokale producenter, restauranter, overnatningssteder og formidlere samarbejder om nye tiltag. Geoparken har endvidere besluttet at arbejde for et samarbejde med eksisterende og nye formidlingscentre om at synliggøre geoparkens mange værdier frem for at bygge et nyt separat geoparkcenter.

På formidlingssiden er der i 2016 lavet en række arrangementer med fødevarefestivalen KANT, deltagelse i SANSE-festivalen i Struer og Istidsvandringen i Sevel samt afholdelse af Geologiens Dage i september i samarbejde med en lang række partnere. Der er desuden udgivet en række temaartikler i Magasinet Vestkysten og i 2017 udgives der bl.a. oversigtskort og en geoparkfolder.

På internationalt plan udgør det såkaldte charter for Geoturisme, der er udviklet af National Geographic, en væsentlig inspiration for netværket af geoparker.

Chartret kan ses her Geoturisme Charter

Mere tekst

... mindre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er en Geopark kun om geologi?

Fra UNESCOs hjemmeside:

Is a Geopark only about geology?

No! While a geopark must demonstrate geological heritage of international significance, the purpose of a geopark is to explore, develop and celebrate the links between that geological heritage and all other aspects of the area's natural, cultural and intangible heritages.
It is about reconnecting human society at all levels to the planet we all call home and to celebrate how our planet and its 4,600 million year long history has shaped every aspect of our lives and our societies.
Oversættelse

Handler en Geopark kun om geologi?

Nej! En Geopark skal påvise den geologiske arv som er af international betydning, men dens formål er også at udforske, udvikle og fejre sammenhængen mellem denne geologiske arv og alle andre aspekter af områdets naturlige, kulturelle og immaterielle arv.
Det handler om at genskabe forbindelsen mellem alle niveauer af det menneskelige samfund og den planet som vi alle betragter som vores hjem, og om at fejre hvordan vores planet og dens 4.600 millioner år lange historie har formet alle aspekter af vores liv og vores samfund.

... mindre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitor Statistics
» 2 Online
» 2 Today
» 31 Yesterday
» 2 Week
» 648 Month
» 4178 Year
» 17655 Total
Record: 181 (19.09.2016)
Free PHP Counter